INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1. Administratorem danych osobowych rodziców, uczniów oraz innych osób jest Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Olkusz ul. Floriańska 2, 32-300 Olkusz REGON 120978313 KRS 0000333677 NIP 637-214-94-86

· Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” tj. m.in. informacji, promocji klubu w przypadku uzyskania takiej zgody.

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa: Małopolski Związek Piłki Ręcznej, Związek Piłki Ręcznej w Polsce, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

3. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.

· Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub prawo ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

· Zgodnie z RODO w przypadku osoby, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, innych przepisów wykonawczych, oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.

3. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej szkoły i materiałach informacyjnych i promocyjnych placówki.

· Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu

INFORMACJA

Na podstawie art. 21 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

INFORMACJA / WYDARZENIA OTWARTE I PRZEPISY RODO

Administrator informuje, iż w czasie organizowanych uroczystości otwartych wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz świadomość konsekwencji przewidzianych przez przepisy prawne wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

W przypadku wykonywania, publikowania i udostępniania zdjęć wykonanych przez uczestników uroczystości otwartych w ramach działalności czysto osobistej lub domowej nie znajdują zastosowania przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oravz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO”. Zgodnie z motywem 18 RODO „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może między innymi polegać na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności. Niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie do administratorów lub podmiotów przetwarzających, którzy udostępniają środki przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej działalności osobistej lub domowej”.